Disclaimer

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat U er mee akkoord dat Bouwadvies Wybe de Jong  niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van de opzet door Bouwadvies Wybe de Jong in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Bouwadvies Wybe de Jong.

Toegang

Bouwadvies Wybe de Jong behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijzigingen van deze voorwaarden en bepalingen

Bouwadvies Wybe de Jong  behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Gebruiksvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (…………) van Bouwadvies Wybe de Jong gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat U akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Bouwadvies Wybe de Jong  en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten versterkt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Bouwadvies Wybe de Jong kan instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Bouwadvies Wybe de Jong, geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De website (..) is eigendom van Bouwadvies Wybe de Jong . Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Bouwadvies Wybe de Jong of derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bouwadvies Wybe de Jong. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwadvies Wybe de Jong  worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden,  behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voorzover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door anderen dan Bouwadvies Wybe de Jong worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Bouwadvies Wybe de Jong van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

Bouwadvies Wybe de Jong  respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door Bouwadvies Wybe de Jong tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Bouwadvies Wybe de Jong aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker.

Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder-doch niet uitsluitend-begrepen marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijke vereist.

Bouwadvies Wybe de Jong

Harlingerweg 20
8821 LC Kimswerd

0517 – 858 780
06 – 1290 2035

info@bouwadvieswybedejong.nl
www.bouwadvieswybedejong.nl